ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری

(اصلاحی 1402/02/10)- آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

قوانین (1 مورد)