حق جامعه ایثارگران و خانواده های معظم آنان است که به طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمند سازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت موثر در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.