نظریه مشورتی شماره 7/1402/134 مورخ 1402/03/30

تاریخ نظریه: 1402/03/30
شماره نظریه: 7/1402/134
شماره پرونده: 1402-127-134ح

استعلام:

تصمیم دادگاه تجدید نظر مبنی بر رد اعتراض تجدید نظرخواه به قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی و تایید قرار معترض‌عنه (در امور حقوقی) حکم است یا قرار؟ در فرض انطباق با یکی از جهات اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون یاد‌شده، آیا این تصمیم قابلیت اعاده دادرسی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آنکه تصمیم دادگاه تجدید نظر در تایید قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی، راجع به ماهیت دعوا نیست؛ لذا حکم محسوب نمی‌شود و از شمول ماده 426 این قانون خروج موضوعی دارد.

منبع