تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۴۱۳
شماره پرونده: ۹۳-۱۲۷/۱-۰۹۴۹

استعلام:

۱- در صورتی اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفردا و مجتمعا، مشترکا به دادگاه معرفی نمایند، آیا اوراق قضایی مربوط به پرونده باید به هر دو وکیل ابلاغ شود یا ابلاغ به احدی از آنها کفایت میکند؟
۲- در راستای ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موکل وکیل خود را عزل نماید، آیا دادگاه تکلیف قانونی دارد که مراتب را به وکیل معزول ابلاغ کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- در صورتی که اصحاب دعوی، دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی نمایند، اوراق قضائی باید به هر یک از وکلا ابلاغ شود.
۲- طبق ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنانچه موکل، وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد...». بنابراین دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطلاع عزل به وکیل ندارد./الف