کلیه اراضی بائر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد.