ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری

(اصلاحی 1402/02/10)- شاکی می‎تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‎تواند دادخواست خود را تجدید نماید.

قوانین (1 مورد)