سازمان برنامه و بوجه کشور موظف است در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط با اعلام وزارت نیرو، تأمین مبالغ مورد نیاز به منظور تکمیل خدمات زیربنایی طرح های موضوع ماده (۱۲) این تصویب نامه را در اولویت قرار داده و نیز منابع مالی لازم را جهت تکمیل محوطه سازی و دیگر خدماتی که مانع از تکمیل مجموعه های (سایت) مسکن مهر و تحویل آنها به متقاضیان شده است، در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط تأمین و با رعایت تبصره (۶) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن تخصیص دهد تا امکان تحویل به متقاضیان و بهره برداری از آنها فراهم آید.