ماده 14 اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی

حسابرس درباره صحت صورت‌ های مالی که مدیر صندوق برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می ‌کند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیات نظارت در اختیار مجمع عمومی گذاشته است، اظهارنظر نموده و گزارش جامعی به مجمع عمومی تسلیم می ‌کند.