کسانی که به تبعید محکوم شده اند چنانچه قبل از پایان مدت محکومیت از محل تبعید خارج شوند، توسط دادگاه صادر کننده حکم بر حسبقوانین جاری نسبت به آنان اقدام خواهد شد.