ماده 4 قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی

اساسنامه باید حاوی شرایط زیر باشد:
الف - نام کامل تشکل و عنوان اختصاری؛
تبصره- تشکل می‌تواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید، مگر اسامی موهن یا مغایر با شوونات دینی، فرهنگی و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و یا تشکل های دیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نیز عناوین مشابه آن ها که عرفاً به تشخیص کارگروه موجب اشتباه گردد.
ب- اهداف، موضوع و مدت فعالیت و برنامه های تشکل برای تحقق اهداف؛
پ- نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت؛
ت- نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی؛
ث- ساختار و ارکان به همراه شرح وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مسوولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل آنها؛
ج- نحوه تصویب اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب دستورالعمل‌های اجرائی و مالی تشکل؛
چ- نحوه تأمین منابع مالی؛
ح- نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت؛
خ- نحوه انحلال و تعیین تکلیف دارایی‌ها پس از انحلال؛
د- نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی به‌ اعضای تشکل و نیز بازرسی و حسابرسی مشخص از آنها.