ماده 18 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ ها و منصوبات آن، شبکه های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده 11 این تعرفه خواهد بود.