ماده 33 شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

بازدید از منزل متقاضی و تحقیق میدانی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تکمیل ثبت نام توسط کارشناس بهزیستی انجام می‌شود. در مواردی که شناسایی خانواده توسط موسسه مراقبت خانواده محور انجام شده است، بازدید با همراهی مددکار اجتماعی موسسه مذکور انجام می‌شود.