امضاء آیین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری