کودکان بی‌سرپرست مشمول قانون با هماهنگی نیروی انتظامی یا سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور حسب مورد، مورد شناسایی قرار می گیرند و پس از تحقیقات اولیه و طی مراحل قانونی از طریق مراجع ذی صلاح قضایی به سازمان بهزیستی کشور معرفی می‌شوند.
تبصره ۱- در موارد اضطراری به منظور حفظ سلامت کودکان، واحدهای بهزیستی راساً کودکان کمتر از هفت سال را با رعایت ضوابط، پذیرش موقت می‌کنند و متعاقب آن مدارک و گزارشهای لازم را به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارسال و اعلام می‌کنند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۷/۱/۱۴) - شناسایی زنان و دختران فاقد سرپرست از جمله زنان و دخترانی که سرپرست آنان بطور موقت در زندان به سر می برند و فاقد تمکن مالی هستند بر عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط خواهدبود.