شماره‌ ۷۷۷۸/۲۶۳۰/۱- ر تاریخ ۵/۷/۱۳۷۲
شورای‌ محترم‌ نگهبان
پیرو نامه‌ شماره‌ ۱۶۴۶/۲۲۳۶-۱- ر مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۲ و عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۴۵۷۵ مورخ‌ ۳/۳/۱۳۷۲ در خصوص‌"حوزه‌ اختیارات‌ و وظائف‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌" با توجه‌ به‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و با عنایت‌ به‌ مذاکرات‌ جلسه‌ اخیر مجمع‌، نظر به‌ اینکه‌ نظریه‌ تفسیری‌ آن‌ شورای‌ محترم‌ در مورد بند پنج‌ نامه‌ فوق الاشاره‌ مجمع‌، و اصل‌ نگردیده‌، لذا خواهشمند است‌ در اعلام‌ نظر تسریع‌ فرمایند.
اکبر هاشمی‌ رفسنجانی - رئیس‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام
شماره‌ ۵۳۱۸ تاریخ ۱۳۷۲/۷/۲۴
ریاست‌ محترم‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام
عطف‌ به‌ نامه‌های‌ شماره‌ ۷۷۷۸/۲۶۳۰/۱- ر مورخ‌ ۵/۷/۱۳۷۲ و ۱۶۴۶/۲۲۳۶/۱- ر مورخ‌ ۱۸/۲/۱۳۷۲ و پیرو نامه‌ شماره‌ ۴۵۷۵ مورخ‌ ۳/۳/۱۳۷۲ بند ۵ سئوال‌ مورد اشاره‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۱/۷/۱۳۷۲ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر تفسیری‌ شورا بدین‌ شرح‌ اعلام‌ می‌گردد:
«هیچ‌ یک‌ از مراجع‌ قانونگذاری‌ حق‌ رد و ابطال‌ و نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت نظام‌ را ندارد اما در صورتی‌ که‌ مصوبه‌ مجمع‌ مصلحت‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ نظر شورای‌ نگهبان‌ و مجلس شورای‌ اسلامی‌ بود مجلس‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ معتدٌّبه‌ که‌ تغییر مصلحت‌ موجه‌ باشد حق‌ طرح‌ و تصویب‌ قانون‌ مغایر را دارد. و در مواردی‌ که‌ موضوع‌ به‌ عنوان‌ معضل‌ از طرف‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ به‌ مجمع‌ ارسال‌ شده‌ باشد در صورت‌ استعلام‌ از مقام‌ رهبری‌ و عدم‌ مخالفت‌ معظم‌ له‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌باشد.»
دبیر شورای‌ نگهبان - احمد جنتی