ماده 10 قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی

تشکل ها پس از اخذ پروانه فعالیت نهایی و ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، دارای شخصیت حقوقی می‌گردند.