شماره ۲۵/۲۹۵۰-۶۵ تاریخ ۲۴/۹/۱۳۶۶
شورای محترم نگهبان «ایدهم‌الله‌تعالی»
عطف به نامه شماره ۹۵۹۶ مورخ ۲۷/۸/۱۳۶۶ به‌استحضار می‌رساند، غالب اعضای کمیسیون از مفاد آن این برداشت را دارند که:
«چون شکایت اصلی در رژیم سابق واقع شده است هر چند پس از انقلاب به مسئولین فعلی هم مراجعه و شکایت خود را تعقیب کرده و از طرز کار آنها شکایت داشته باشند قابل رسیدگی در این کمیسیون نیست.»
خواهشمند است اگر این استنباط از نظر شورای محترم صحیح می‌باشد درپاسخ اعلام فرمائید.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی - مرتضی فهیم کرمانی
شماره ۹۹۰۶ تاریخ ۱۳۶۶/۱۰/۲۳
کمیسیون محترم اصل نود قانون اساسی
عطف به نامه‌های شماره ۲۵/۲۹۵۰-۶۵ مورخ ۲۴/۹/۱۳۶۶ و مورخ ۲۹/۷/۱۳۶۶ و مورخ ۱۸/۸/۱۳۶۶:
موضوع سئوال مجدداً در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسئولین فعلی در ارتباط با وظائف آنها بعد از انقلاب اسلامی است (مثل اینکه موظف به رسیدگی به شکایت شاکی باشد) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصل ۹۰ است.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی