(اصلاحی ۱۳۶۹/۰۹/۰۴)- ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.