وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان دو یا یک‌ماهه تعیین نماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور حداقل سه‌ماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مودیان، پایگاه اطلاع رسانی سازمان و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاع‌رسانی عمومی‌شود.
تبصره‌- در صورتی‌که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، ‏زمان فعالیت مودی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.‏