اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.