در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.