ماده 103 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مرخصی - وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوطه، در حال استفاده از مرخصی های زیر می‌باشند:
الف - مرخصی استحقاقی - پرسنل کادر ثابت، وظیفه و پیمانی حق استفاده از یک ماه مرخصی سالانه با استفاده از حقوق و مزایای مربوطه را دارا می‌باشند مدت مرخصی در مناطق بد آب و هوا 45 روز خواهد بود، پرسنل در دوره های آموزشی و تحصیلی می‌توانند طبق مقررات مندرج در اساسنامه آموزشگاههای مربوط از مرخصی آموزشی و تحصیلی استفاده نمایند.
ب - مرخصی استعلاجی - پرسنلی که به علت بیماری قادر به خدمت نمی‌باشند با تجویز پزشک مسئول، علاوه بر مرخصی استحقاقی حداکثر تا چهار ماه در سال می‌توانند از این مرخصی استفاده نمایند. با پرسنل زن از نظر مرخصی دوران بارداری برابر با مشمولین قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
ج - مرخصی اضطراری - پرسنلی که از استحقاق مرخصی سالانه را نداشته، لیکن بنا بر ضرورت نیاز به مرخصی دارند، می‌توانند از مرخصیهای استحقاقی سال بعد حداکثر تا 15 روز استفاده نمایند.
د - مرخصی بدون حقوق - پرسنل در شرایط خاص و ضروری می‌توانند حداکثر جمعاً سه سال در طول خدمت از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند این مدت از لحاظ ترفیعات و بازنشستگی جزء سنوات خدمتی محسوب نمی گردد.
ه- - مرخصی تشویقی - به مقتضای ابراز لیاقت و شایستگی ممکن است حداکثر تا 30 روز در طول سال به پرسنل مرخصی تشویقی داده شود.
و - مرخصی ماموریت - پرسنلی که به منظور انجام ماموریتهای محوله از طرف سپاه حداقل به مدت 3 ماه به خارج از محل خدمت و سکونت خود اعزام شوند، می‌توانند علاوه بر مرخصی استحقاقی به ازای هر ماه حداکثر از 5 روز مرخصی ماموریت استفاده نمایند.
تبصره 1 - ترتیب استفاده از مرخصی های مذکور در بندهای این ماده، تعیین مناطق بد آب و هوا موضوع بند «الف» این ماده و حدود اختیارات فرماندهان و مسئولین در دادن مرخصی ها به موجب آیین‌نامه ای است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد.
تبصره 2 - در شرایط جنگی و بحرانی و بسیج همگانی و در مواقعی که ضرورت ایجاب می‌نماید اعطاء مرخصی و مدت آن بر طبق آییننامه ای است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد.