نظارت برحسن اجرای این آیین‌نامه برعهده ستاد کل و بنیاد خواهد بود.