(منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- ‌اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، ‌اداره امور مالیاتی‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در‌ایران مقیم نبوده ‌اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
‌تبصره - اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی میباشد.