شماره ۱۸۲۴۷/۷۹/۱ تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹
حضرت آیت‌الله جنتی "دام توفیقاته"
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام و تحیات
پیرو نامه شماره ۱۷۲/ مک / ۴۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ دیوان عدالت اداری، دایر به درخواست اعلام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان، راجع به موارد ابطال مندرج در نامه پیروی، عنایت تسریع در صدور پاسخ و ارسال نسخه‎ای از نظریه ابرازی برای اینجانب موجب امتنان خواهد بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی - رئیس قوه قضائیه
شماره ۸۰/۲۱/۱۲۷۹ تاریخ ۱۳۸۰/۲/۱۸
حضرت آیتالله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام
عطف به نامه شماره ۱۸۲۴۷/۷۹/۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹؛
مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ یا آئین‌نامه‌ دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده میشود و رای به ابطال آنها صادر میگردد،آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد میشود، موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
«نسبت به ابطال آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصل یکصدو هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی میباشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی