ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

پاسخ به درخواست های دسترسی به اطلاعات باید از طریق سامانه و به گونه ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.