وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور پروانه انتشار رسانه سازمان های غیردولتی غیر ایرانی در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با کسب موافقت وزارت امورخارجه، استعلام از مراکز ذی ربط و دریافت مدارک مورد نیاز بررسی و اقدام لازم را به عمل می آورد.