اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.