موضوعات مورد نظارت و ارزشیابی اموری از قبیل موارد ذیل است:
الف - رعایت نزاکت و اخلاق و آداب اسلامی.
ب - حسن خلق با همکاران و ارباب رجوع.
پ - رعایت شان قضایی.
ت - حسن شهرت.
ث - توانائی جسمی و روحی.
ج - دانش و مهارت قضایی.
چ - کیفیت و کمیّت کار قضایی.
ح - قدرت استنباط و شم قضایی.
خ - شجاعت و استقلال قضایی.
د - رعایت نظم و انضباط اداری.
ذ - نظارت بر امور دفتری.
ر - دانش و مهارت بهره‌برداری از اطلاعات و فن‌آوری ارتباطات.
ز - توجه به جهات پیشگیرانه و تربیتی در امور قضایی.