ماده 198 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کلیه اعضای ارتش بیست میلیونی در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو یا از کارافتادگی شوند مشمول ماده 53 قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره های آن می گردند.
تبصره - در مورد افراد غیرشاغل در سازمانها و دستگاههای وابسته به دولت، تبصره 1 و 2 ماده 53 قانون خدمت وظیفه عمومی شامل آن نمی گردد، بلکه حسب مورد توسط بنیاد شهید، بنیاد جانبازان یا سازمان تامین اجتماعی، حقوق وظیفه و مستمری به آنان پرداخت می‌شود.