فصل دوم - نظارت و ارزشیابی از آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات

موضوعات مورد نظارت و ارزشیابی اموری از قبیل موارد ذیل است:
الف - رعایت نزاکت و اخلاق و آداب اسلامی.
ب - حسن خلق با همکاران و ارباب رجوع.
پ - رعایت شان قضایی.
ت - حسن شهرت.
ث - توانائی جسمی و روحی.
ج - دانش و مهارت قضایی.
چ - کیفیت و کمیّت کار قضایی.
ح - قدرت استنباط و شم قضایی.
خ - شجاعت و استقلال قضایی.
د - رعایت نظم و انضباط اداری.
ذ - نظارت بر امور دفتری.
ر - دانش و مهارت بهره‌برداری از اطلاعات و فن‌آوری ارتباطات.
ز - توجه به جهات پیشگیرانه و تربیتی در امور قضایی.

معاونت به دست-ور دادستان، مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، اقدام به نظارت و ارزشیابی عملکرد و رفتار قضات کشور می‌نماید.

به منظور تحقق نظارت و ارزشیابی و دسترسی به هنگام به اطلاعات دقیق مربوط به عملکرد قضات کشور، واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات در دادگستری کل هر استان که از نظر اداری تابع دادگستری استان مربوط بوده تحت نظارت و تعالیم دادسرا انجام وظیفه می‌نمایند.
تبصره ۱- این واحدها به تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند دفتری خواهند داشت.
تبصره ۲- در صورت ضرورت واحدهای مذکور در شهرستان‌های بزرگ، مجتمع‌های قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه نیز دایر می‌گردد.

قضات واحدهای نظارت و ارزشیابی بنا به پیشنهاد دادستان و با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند. این قضات به نمایندگی از دادسرا اق-دام به نظارت و ارزشیابی عملکرد و رفتار قضات حوزه ماموریت خود نموده و مراتب را به معاونت گزارش می‌نمایند.

روس-ای کل دادگس-تری‌ها نیز مکلفند به عنوان نمایندگان قوه قض-اییه در استان‌ها در راستای وظیفه مدیریتی و نظارتی و به منظور حسن تمشیت امور در واحدها و حوزه‌های ق-ضایی خود ه-یات نظارت و بازرسی اس-تانی تشکیل دهند. هیات مزبور در طول سال و به تدریج همه واحدهای قضایی استان را مورد بازرسی قرار می‌دهد. رییس کل دادگستری استان نتایج بررسی و ارزیابی هیات درباره عملکرد قضات و وضعیت واحدهای قضایی مورد بازرسی را در فواصل زمانی معین به معاونت گزارش می‌دهد.
تبصره ۱- اعضای هیات‌های مذکور از میان قضاتی که علاوه بر داشتن حسن شهرت، با تجربه و علاقمند به فعالیت در امور نظارت و ارزشیابی باشند انتخاب می‌شوند.
تبصره ۲- برنامه بازرسی و اسامی و مشخصات اعضای هیات ابتدای هر سال توسط روسای کل دادگستری‌ها به معاونت اعلام می‌شود.
تبصره ۳- هیات‌های مذکور چنانچه ایرادات مورد لحاظ جزئی باشد به قضات مربوط با رعایت حرمت و شان قضایی آنها تذکر می‌دهند تا نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، آیین‌نامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۱ ملغی می‌باشد.

این آیین‌نامه در ۳۰ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ... به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.