ماده 103 قانون دیوان عدالت اداری

(اصلاحی 1402/02/10)- شعبه رسیدگی کننده به موارد موضوع مواد (74)، (75) یا (98) این قانون مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.

قوانین (1 مورد)