واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:
۱- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
۲- ارزیابی،بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک
۳- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه
۴- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تامین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری،در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
۵- تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی،ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
۶- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
۷- تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.
۸- تامین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.
۹- تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.
۱۰- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.
۱۱- ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
۱۲- پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
۱۳- تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
۱۴- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
۱۵- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.