(الحاقی ۱۳۹۲/۸/۱۴) - اعضای هیات حل اختلاف عبارتند از:
۱- استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیات
۲- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیات
۳- یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
۴- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
۵ - نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط
۶ - یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
۷- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان