همین که صورت تقسیم تهیه شد باید به بستانکاران اعلام گردد که صورت نامبرده در اداره تصفیه در دسترس آنها گذارده خواهد شد.
هرگاه بعد از آگهی تغییری در صورت مزبور داده شود این نکته نیز به طریق فوق اعلام خواهد گردید.