مبحث اول : اقدامات مددکاری از شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

سازمان، پایگاه اطلاعات کودکان و نوجوانان را به گونه‌­ای که هریک دارای صفحه اختصاصی باشند و اطلاعات ضروری کودک و نوجوان در آن ثبت شده باشد، ظرف سه ­ماه از تاریخ تصویب این شیوه‌نامه راه­اندازی می‌کند و با داده­آمایی پرونده­های پیشین، اطلاعات آنان را نیز وارد این سامانه می‌کند. اطلاعات این سامانه با رعایت ملاحظات مربوط به سطوح دسترسی و حفظ حریم خصوصی کودکان با موسسات و خانواده میزبان به اشتراک گذاشته می‌شود. تا زمان راه­اندازی سامانه، فرایندهای مربوطه به صورت غیرالکترونیکی صورت می­پذیرد.
مراقبت موقت کلیه کودکان و نوجوانان موضوع ماده ۸ قانون و ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ که مسئولیت نگهداری آنان از سوی دادسرا یا دادگاه به سازمان بهزیستی سپرده شده است، اعم از آن که در مراکز نگهداری یا محیط‌های دیگری نگهداری شوند، را می­توان تا زمان تعیین تکلیف قطعی آنان در مرجع قضایی به خانواده میزبان سپرد.
پس از پذیرش کودک و نوجوان در بهزیستی، وضعیت سلامت جسم و روان، تحصیلات و خانواده کودک و نوجوان به طور کامل بررسی و در گزارش کارشناس بهزیستی درج می‌شود.
اقدامات جامع مددکاری برای مراقبت موقت کودکان و نوجوانان واجد شرایط واگذاری به خانواده میزبان باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ پذیرش توسط اداره بهزیستی شهرستان تکمیل شود.
اداره بهزیستی شهرستان می­تواند از طریق موسسه مراقبت خانواده محور نسبت به سپردن کودکان و نوجوانان به خانواده میزبان اقدام نماید و با نظارت بر وضعیت نگهداری و مراقبت کودک و نوجوان در خانواده میزبان از وی حمایت کند.
شرایط و وضعیت خانواده و اشخاصی که با خانواده میزبان زندگی می‌کنند، باید با شرایط و وضعیت کودک و نوجوانی که به خانواده میزبان سپرده می‌شود، تطابق داشته باشد. پس از بررسی و تهیه گزارش و ارائه پیشنهاد موسسه یا کارشناس شهرستان، تأیید تطابق شرایط با کارگروه شهرستان می‌باشد.
سپردن کودک و نوجوان به خانواده میزبان با تنظیم صورتجلسه و پس از انجام اقدامات تخصصی برای برقراری ارتباط مطلوب خانواده با کودک و نوجوان حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام می‌شود. در هنگام سپردن کودک و نوجوان برنامه مراقبت به خانواده میزبان تحویل می­گردد.
بهزیستی شهرستان باید زمینه ملاقات کودک و نوجوان را با خانواده زیستی در شرایط مناسب فراهم نماید، مگر آنکه مرجع قضایی منعی در این مورد مقرر نموده ­باشد.
سپردن سه کودک و نوجوان به خانواده میزبان به صورت هم­زمان امکان­پذیر است. واگذاری بیش از این تعداد، در مورد خواهران و برادران زیستی یا کودکان دارای شرایط ویژه بلامانع است.
حفظ و نگهداری مدارک خانواده میزبان، صورت­جلسه تحویل کودک و نوجوان به خانواده میزبان، گزارش‌های بازدید مددکاری اجتماعی و اقدامات جامع مددکاری اجتماعی بهزیستی در بازپیوند کودک و نوجوان یا واگذاری به خانواده جایگزین در طول مدت اقامت کودک و نوجوان نزد خانواده میزبان و اطلاعات مربوط به موسسه و مسئولیت حفاظت از کلیه مستندات پرونده اجتماعی و پزشکی کودک و نوجوان با بهزیستی شهرستان می‌باشد.
کارگروه شهرستان در صورت نیاز، معرفی­‌نامه خانواده میزبان برای ارائه به مرکز درمانی، مدرسه و سایر مراجع را جهت امور مراقبتی کودک و نوجوان صادر و در اختیار خانواده میزبان قرار می­دهد.