در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.