واژگان اصلی به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف - معاونت اجرای احکام کیفری: منظور معاونتی است که توسط دادستان در اجرای ماده ۴۸۴ قانون با تصویب رئیس قوه قضائیه در دادسرا تشکیل می‌شود.
ب - واحد اجرای احکام کیفری مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان یا سایر موسسات کیفری استقرار می‌یابد.
پ - قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام کیفری است که با دستور دادستان در زندان‌ها و یا موسسات کیفری انجام وظیفه می‌کند.
ت - قانون: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ث - محکوم: فردی است که در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی در زندان یا یکی از موسسات کیفری است.