تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۰۵۵
شماره پرونده: ۹۳-۱۰۸-۶۶۶

استعلام:

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکرده اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده ۱۲ قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت می‌باشند می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدیدکارخانه که آنرا در مزایده خریداری کرده اند وصول نمایند یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض استعلام به موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید،‌مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می‌باشند؛ زیرا این ماده که متأثر از « اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌گردد.ق