ماده 143 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

وجوه بند الف ماده 141 این قانون باضافه معادل آن که از بودجه وزارت دفاع تامین می‌گردد به طور ماهیانه و همچنین وجوه ماده 142 این قانون حسب مورد به حساب صندوق بازنشستگی ارتش واریز می‌گردد.