امضاء قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی