در صورت درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون، پس از قرائت گزارش هیات تخصصی که حاوی نظر رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان است و همچنین قرائت رای یا آرای مورد بحث، با رعایت مواد ۲۶ و ۳۰ این آیین‌نامه رای‌گیری به‌عمل می‌آید.