(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:
۱- تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵ %)
۲- نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال تا میزان یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰ %)
۳- نسبت به مازاد یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)
تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- به ازای هر ده درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.