نظریه مشورتی شماره 7/1401/996 مورخ 1402/04/17

تاریخ نظریه: 1402/04/17
شماره نظریه: 7/1401/996
شماره پرونده: 1401-168-996 ک

استعلام:

آیا در پرونده‌های کیفری امکان صدور گزارش اصلاحی وجود دارد؟ به عنوان مثال می‌توان بابت دیات یا رد اموال یا خسارات مربوط به تخریب، حسب تقاضای طرفین گزارش اصلاحی صادر نمود و در قسمت مجازات و جنبه عمومی جرم، با توجه به اعلام گذشت منجر و بی قید شرط شاکی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب به جهت فقد ادله صادر نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، برای اجرای گزارش اصلاحی نیازمند صدور اجراییه بوده و اجرای آن با اجرای احکام کیفری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به قسمت اخیر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض سوال چنانچه پرونده در دادگاه کیفری و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با دادخواست مطرح شده باشد، صدور گزارش اصلاحی از سوی دادگاه یادشده با منع قانونی مواجه نیست؛ در سایر موارد هر چند مرجع قضایی می‌تواند متعاقب حصول سازش نسبت به تنظیم صورتجلسه سازش اقدام کند و این سازش از حیث قانونی واجد اعتبار حقوقی است ولی موجبی برای صدور گزارش اصلاحی وجود ندارد. شایسته ذکر است در فرض سوال چنانچه گزارش اصلاحی صادر شود اجرای آن برابر عمومات حاکم از جمله صدور اجراییه خواهد بود.

منبع