ماده 44 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دوره آموزش عالی رسته ای:
دوره های عالی رسته ای در درجات ستوانیکمی و سروانی به مدت حداقل 6 ماه برای تمامی پرسنل فارغ التحصیل دوره های مقدماتی رسته ای و پرسنلی که در سطح فارغ التحصیلان این دوره شناخته می‌شوند و از آموزش قبلی آنها حداقل 4 سال گذشته باشد متناسب با رسته های آنان حسب مورد در دانشکده های علوم و فنون نیروها یا دانشکده های علمی تخصصی دانشگاه امام حسین (ع) تشکیل می‌گردد، نیل به درجه سرگردی این قبیل پرسنل منوط به طی این دوره می‌باشد.