وزارت دادگستری مکلف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضائی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تأسیس ‌دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ ‌التحصیلان دانشکده مذکور و سایر ‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.