تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۶۴۶

پیام: حکم صادره درخصوص مجازات جزای نقدی بزه توهین قابل تجدیدنظرخواهی است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۵۰۱۹۰۰۵۱۳ شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۲۳۰۰۶۸۳ تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای م. چ. دائر بر توهین موضوع کیفر خواست ۱۲۳۷ تاریخ ۹۴/۵/۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی اظهارات گواه سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده بزهکاریش را محرز تشخیص مستندا به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰۵۳ دادگاه کیفری دوتهران-مسعود عسگری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۵۰۱۹۰۰۵۱۳ شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۶۴۶ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. پ.م. به وکالت از خانم ب. الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۵ اصداری از شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی کیفری تهران که به موجب ان تجدیدنظرخواهی تجدید نظرخواه از دادنامه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ بدلیل قطعی تلقی نمودن دادنامه ردّ شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مجازات جرم توهین با توجه به میزان شلاق از درجه ۶ میباشد نه درجه هشت لذا اعتراض تجدید نظرخواه را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته مستنداً به ماده ۱۹ و ماده ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ پرونده جهت طی مراحل قانونی به شعبه بدوی عودت می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

صادق علی طهماسبی - محمدرضا فراهانی