کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حسابهای مربوطه واریز می ‌شود، مشمول حکم ماده‌ (۱۶۰) قانون امور گمرکی می ‌باشد.