صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر مهدی شهر

موضوع

جرم انگاری پخش فیلم صحنه سرقت

پرسش

آیا انتشار فیلم ضبط شده از صحنه سرقت توسط صاحب مغازه عملی مجرمانه است؟
(توضیح اینکه صاحب مغازه بعد از سرقت مغازه اش، اقدام به انتشار فیلم ضبط شده در فضای مجازی می نماید و چون متهم به سرقت را اکثراً در آن محل می شناختند سبب هتک حیثیت وی گردیده است.) آیا عمل صاحب مغازه مجرمانه است؟

نظر هیئت عالی

چنانچه رفتار موضوع سوال منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت شود، از مصادیق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محسوب می‌گردد.

نظر اکثریت

مورد از مصادیق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات است؛ یعنی پخش کننده تصاویر عمل مجرمانه سرقت را به شاکی نسبت داده است لیکن اگر بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید عمل وی جرم محسوب نخواهد شد؛ مگر اینکه نشر آن به خودی خود اشاعه فحشا محسوب شود.

نظر اقلیت

عمل مذکور توهین عملی و از مصادیق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و استفساریه ماده مذکور مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ می‌باشد؛ زیرا پخش فیلم موصوف موجب تخفیف و تحقیر شاکی شده است.