نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه با دادستان کل کشور است.